Buurtpreventie De Groote Wielen, actief in de wijk De Goote Wielen in Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtpreventie De Groote Wielen verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, doordat je je aanmeldt voor het buurtpreventieteam, een buurtpreventie WhatsAppgroep of omdat je contact met ons zoekt voor vragen of suggesties. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam: om met je te kunnen communiceren
 • Adresgegevens: om te verifiëren of je daadwerkelijk bewoner van de Groote Wielen bent.
 • Telefoonnummer: om met je te kunnen communiceren via WhatsApp en/of telefoon
 • E-mailadres: om met je te kunnen communiceren via email
 • Verklaring Omtrent Gedrag: uitsluitend wanneer je lid wordt van het buurtpreventieteam. Dit is een door de gemeente gestelde vereiste voor deelname.

Wanneer je de beheerders van de WhatsApp BuurtPreventie (WABP) groepen verzoekt om opgenomen te worden in een WhatsApp WABP wijkgroep, valt dit onder het WhatsApp privacy beleid. Dit kun je vinden in de app onder instellingen, help.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buurtpreventiedegrootewielen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurtpreventie De Groote Wielen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen wanneer je contact met ons zoekt of wanneer je lid bent van het buurtpreventieteam.
 • Vast te kunnen stellen dat je kwalificeert voor deelname aan het buurtpreventieteam en je te kunnen inroosteren wanneer je lid bent van het buurtpreventieteam.

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurtpreventie De Groote Wielen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buurtpreventie De Groote Wielen) tussen zit. Buurtpreventie De Groote Wielen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Website www.buurtpreventiedegrootewielen.nl: om informatie te delen met bewoners en bewoners de mogelijkheid te geven contact met ons op te nemen.
 • WhatsApp: deelname aan de wijkgroepen en de buurtpreventieteam groep vallen onder het WhatsApp privacy beleid, dit kun je vinden in de app onder instellingen, help.
 • WeWatch buurtpreventie app: leden van het buurtpreventieteam installeren deze app en loggen in met een email adres en een wachtwoord. WeWatch gebruikt de login gegevens om te waarborgen dat alleen buurtpreventie teamleden inloggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurtpreventie De Groote Wielen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Berichten die naar ons gestuurd worden zullen we binnen 3 jaar wissen uit onze email database.
 • Contactgegevens en uitgereikte materialen van buurtpreventie teamleden worden bewaard gedurende het lidmaatschap in een Excel lijst en worden na beëindiging van lidmaatschap en inlevering materiaal binnen een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtpreventie De Groote Wielen verstrekt jouw gegevens uitsluitend aan teamleden binnen het buurtpreventieteam wanneer dit nodig is voor het beantwoorden van jouw vraag of opvolgen van jouw suggestie en alleen met derden in overleg met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtpreventie De Groote Wielen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buurtpreventiedegrootewielen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Buurtpreventie De Groote Wielen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurtpreventie De Groote Wielen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buurtpreventiedegrootewielen.nl